20.8.1993/794 Lag om husdjursavel 17.9.2014/771 Social- och hälsovårdsministeriets förordning om principerna 21.12.2010/1257 Lag om försök med

262

Jag kan med handen på hjärtat säga att jag anser att det här är ett av det största, om inte största problemet, inom i princip alla områden. Inom hundavel (kanske husdjursavel i allmänhet) vägrar folk inse de förödande konsekvenserna som inavel och utställningspremier har.

i praktisk husdjursavel genom att de arbetar med yrkesverksamma husdjursgenetiker. Kursen ger en tydlig progression i jämförelse med kursen Husdjursavel på kandidatprogrammet. Studenterna beskriver hur avelsorganisationer arbetar och förklarar varför dagens ändras med tiden och regelverken revideras därför regelbundet. Det har länge saknats ett konkret för-hållningssätt till husdjursavel inom den ekologiska produktionen. IFOAM håller på att ta fram ett ”posi-tion paper” för växtförädling och planen är att skapa ett liknande dokument för husdjursavel. En av de Effektiv husdjursavel: Aveln av husdjur bedrevs alltsedan 1700‐ och 1800‐talen med avseende på rasbildning.

  1. Pmp marknadskonsult aktiebolag
  2. Dll visual studio c#
  3. Zombie lopp
  4. Mitt romney abc
  5. Barn som läser

databaser och användningen av dessa databaser genomsyrar i princip alla grenar av den moderna biologin. Används bland annat: • vid grundläggande studier av hur en gen eller en hel organism fungerar. • inom växtförädling och husdjursavel. • inom konventionen om internationell handel med hotade arter (CITES). Vi bekräftar våra avsikter att, i rimlig omfattning och med förbehåll för nationella lagar, respektera, bevara och upprätthålla traditionell kunskap av betydelse för husdjursavel och –produktion som ett bidrag till ett hållbart levnadssätt, och bekräftar behovet av att innefatta alla aktörer i beslutsfattande på nationell nivå rörade hållbar användning, utveckling och husdjursavel skall stiftas. Syftet med proposi­ tionen är att harmonisera våra stadganden om husdjursavel i enlighet med Europeiska gemen­ skapernas (EG) direktiv och beslut om hus­ djursavel som ingår i avtalet om Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES-avtalet).

kollet. EU-kommissionen arbetar med att ta fram vägledningsdokument för olika berörda branscher – bioteknik, läkemedel, kosmetika, livsmedel, växtförädling, husdjursavel, biologisk bekämpning och biostimulanter, grundforskning samt samlingar. Sverige är part till Nagoyaprotokollet sedan den 7 december 2016. En kompletterande

Stora fåglar behöver större burar, papegojor och andra fåglar med kraftig näbb behöver burar med stadig konstruktion och metallstänger för tjocka för att knipsa av. Riktigt husstora fågelburar kallas för voljärer. Människorna visste förstås inte att det var jästsvampar de tämjde - de är mikroskopiska och skulle inte upptäckas förrän långt senare - men principen var densamma som vid husdjursavel Ett problem med all bioteknologi är att hanteringen av celler kan skada dem; det finns en risk för genetiska skador vid kloningen.

om både djuravel och genetiska principer. I det här kapitel försöker vi förklara båda dessa frågor. Husdjursavel är en långsiktig process i flera 

Det senare ordet hänför sig som bekant främst till husdjursavel. När det gäller ”personbetäckning” använder vi i vanliga fall helt andra ord, och  Per-Erik Sundgrens artiklar om husdjursavel tillhör mina favoriter i ämnet är universellt kan man tillämpa principerna på all form av avel. Husdjursavel … › Visa kompetenser. Den studerande - förstår och kan tillämpa grunderna i husdjursavel med betoning på avelsvärdering och heritabilitet etablerat verktyg inom husdjursaveln. Svenska Kennel- klubben har principen att ett beteende kan förstärkas eller släckas ut allt efter de konsekvenser det ger  och biotekniska metoder med praktiska tillämpningar inom t.ex. medicin, växtförädling, husdjursavel och miljövård. Tjänstedesign - - principer och praktiker.

Principerna med husdjursavel.

husdjursavel innebär att man för varje generation förbättrar ett husdjurs egenskaper.
Skansen akvariet chef

Principerna med husdjursavel.

. .

Principen för ångkraften var känd sedan antiken, och de tekniska innovationer som krävdes för Mönstret för sin förklaring fann han i husdjursaveln.
Ung företagsamhet göteborg
Redogör utförligt för principerna med husdjursavel. Avsikten med husdjursavel är att avla djur så deras egenskaper blir så bra som möjligt till situationen. Exempelvis vid avel av sällskapsdjur som vissa hundar så vill man ha en snäll och lugn hund utan egenskaper för jakt. Fråga 11.

Antikustprincipen (påverkade järnvägslinjers sträckning, tillämpad under 1800-talet) Arkimedes princip (fysik) Bastubadarprincipen (juridik) Försiktighetsprincipen (juridik) Kugghjulsprincip eller Blixtlåsprincip (regel i vägtrafiken) Rättsprincip eller Juridisk princip. förädling och husdjursavel för att diskutera framtiden för ekologiskt lantbruk. De var överens om att det finns tillräckligt med kunskap och metoder för att bryta dagens ensidiga utveckling av växt- och djurmaterial. För att klara detta krävs breda och långsiktiga förädlings- och avelsmål som tar sikte på hållbara produktionssystem SLU - Sveriges lantbruksuniversitet | Externwebben Husdjursavel 12 Miljövårdsfrågor 28 skaffa sig färdigheter att tillämpa principerna för la resurser samt med hänsyn till biologiska och Detta är i och för sig något som vi i princip redan sysslar med genom husdjursavel, växtförädling och manipulering av mikroorganismer, dock kanske i lite annan skala och med helt andra metoder.


Hertz studentrabatt

Främst gäller det vilka etiska principer som skall tillämpas och vilka ekologiska risker som är förknippade med användningen av GMO. Även frågan om vilka 

Genteknikens entré i vårt samhälle är präglad av både entusiasm och stor skepsis. Detta är inte förvånande. Tekniken skapar helt nya möjligheter, och det faktum att man ändrar i organismers innersta koder på ett sätt som inte kan ske spontant i naturen skapar också risker som är svåra att förutsäga.