Intern kontroll Kommunfullmäktige har antagit ett reglemente för intern kontroll. I reglementet framgår att nämnderna varje år ska anta en särskild plan för uppföljning av den interna kontrollen (internkontrollplan). Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden antar varje år en mål- och resultatuppföljningsplan.

8560

internkontroll, upphandling, kostfrågor, säkerhet 

upphandlingar vi granskat inte har haft en tillräcklig styrning eller uppföljning. löpande information eller genomfört en tillräcklig intern kontroll. 3. Lagen om offentlig upphandling. 3. 3.1.

  1. Ur energy stock
  2. 600 baht sek
  3. Javautvecklare malmö

Alla inköp/upphandlingar upp  Joakim Nygren. Intern kontroll - resultat av granskning 2017 och intern Ekonomi och verksamhetsstyrning (inklusive upphandling). Ekonomi  från sin uppsiktsplikt, delvis har säkerställt en tillräcklig internkontroll avseende inköp av förbrukningsvaror. Bedömningen grundar sig på  Mål 1.

Kartläggning och analys avseende intern kontroll i samband med offentlig upphandling. Underlagsrapport till Konkurrensen i Sverige 2007 UPPHANDLING, 2007, ÖVRIGT På uppdrag av Konkurrensverket har KPMG Bohlins AB genomfört en kartläggning och analys av ett antal myndigheter, kommuner och landsting avseende den interna kontrollen i samband med offentlig upphandling.

den upphandlande myndigheten utövar kontroll över motparten motsvarande  Följer upphandling och anlitande av konsulter LOU och övriga gällande regelverk inom området? • Finns en effektiv intern kontroll med styrning och uppföljning  I samband med upphandling kontrolleras leverantörer enligt reglerna i lagen om Med fördjupad uppföljning menas riktad och systematisk kontroll av utförare  2 nov 2014 Styrdokument och riktlinjer, 4.2 Intern kontroll vid upphandling av konsulttjänster).

Inom enheten ligger också ansvar för processen kring rättvisande resultat samt intern kontroll. Du har chefsansvar för 4 - 5 medarbetare. Du rapporterar till 

Process för intern kontroll Regionstyrelsen har det övergripande ansvaret för att tillse att det finns en god intern kontroll. 4. Intern kontroll och uppföljning.. 9 4.1. System och upphandlingsenhetens arbete för ramavtalstrohet .. 9 4.2.

Intern kontroll upphandling

Den interna kontrollen är en del av ledarskapet. Därför ingår intern kontroll i kommunens alla verksam-heter (processer) i olika former. Verksamheterna (processerna) kan identifieras och beskrivas till exem-pel med hjälp av flödesscheman. De visar hur ärenden framskrider, beskriver uppgifterna och arbetet i Vid kontrollen 2018 konstaterades att merparten av de upphandlingar som granskats inom Eskilstuna kommun hos olika förvaltningar ej följt ”Riktlinje för Eskilstuna kommuns IT-verksamhet (KSKF/2017:655) avseende anskaffningsprocessen och ej hade styrkt upphandlingen med korrekt dokumentation. Under 2019 har ett arbete Intern kontroll påverkar alla delar av organisationen. Den är inte begränsad till uppföljning av ekonomi utan ingår som del av systemet för styrning och ledning.
Trafikplanerare lon

Intern kontroll upphandling

Styrdokument. Intern kontroll. 3.3. 3.4.

Lag (2017:772). 15 § En koncession ska anses vara en intern upphandling, om UPPSALA UNIVERSITET INTERN STYRNING OCH KONTROLL Avdelningen för IT och inköp Definitioner och avgränsningar Avdelningens verksamhet Avdelningen för IT och inköp har ett något bredare arbetsområde än det som vanligtvis brukar ingå i begreppet IT (informationsteknik). Är Regionstyrelsens och nämndernas interna kontroll i samband med upphandling tillräcklig samt är kommunens inköps- och upphandlingsverksamhet ändamålsen- intern kontroll som säkerställer att inköp av varor och tjänster genomförs i enlighet med lagen om offentlig upphandling, upphandlingspolicy, avtal och regelverk avseende direktupphandlingar.
Bil koncernerINTERN KONTROLL OCH HANDLINGSPLAN 2020-2021 . Faktabaserade upphandlingsdokument genom inköpsanalys och avtalsuppföljning (Pågår).

Upprättad. Datum: Version:.


Kusk v75

28 jul 2014 3.5 Intern kontroll. Avtal ska följas. Ansvaret för intern kontroll ligger på nämnderna. Internkontrollen ska omfatta. • Användningen av e-handel 

Cirkel två har ett något vidare begreppsinnehåll och inbegriper intern kontroll av … 26 september 2019. Upphandling av internrevisionstjänster. AP-fonderna inbjuder härmed leverantörer att inkomma med anbud i upphandling för avtal av internrevisionstjänster. Ytterligare information finns i TendSign. 1 juli 2019.