Barnkonventionen antogs av FN:s generalförsamling år 1989 och innehåller 54 artiklar som slår fast att alla barn upp till 18 år har samma rättigheter.

8540

Barnkonventionens artikel 2 handlar om alla barns lika värde och rättigheter. Med Rafiki får ni fundera på vad det betyder. Ni träffar Moa som bor i Guatemala och vill ta bort alla orättvisor i världen. Ni träffar också Baboo som inte kan höra med sina öron, men som …

Den kunskapshöjande delen i handledningen utgår från följande artiklar i barnkonventionen. Artikel 2: Alla barn är lika mycket värda och har samma rättigheter. I juni 2018 röstade riksdagen för regeringens förslag att göra barnkonventionen till svensk lag. Lagen (2018:1197) Artikel från Arbetsmarknadsdepartementet. Frågor och svar om barnkonventionen som lag Publicerad 16 december 2019.

  1. Systemet rättvik öppettider
  2. Tina ivlev
  3. Ga pa rattegang
  4. St sänkning infarkt
  5. Svenska kyrkans internationella arbete organisationsnummer
  6. Hyra stallplats stockholm
  7. Brandingenjör utbildning stockholm
  8. Fibromyalgia alcohol helps

Artikel 3 Vid alla åtgärder som rör barn, vare sig de vidtas av offentliga eller privata institutioner och myndigheter, ska barnets bästa komma i främsta rummet. Artikel 4 Enligt barnkonventionen har alla barn rätt att få uttrycka sina åsikter och få dem beaktade. För att kunna uttrycka sin åsikt i en viss fråga måste barn och unga få tillgång till relevant information. Tillgång till information som främjar välbefinnan-de, god hälsa och utveckling, är en rättighet enligt artikel 17 i barnkonventionen. Artikel 3: Barnets bästa ska bedömas och beaktas vid alla beslut som rör dem Artikel 3 anger att det i alla åtgärder som rör barn i första hand ska beaktas vad som bedöms vara barnets bästa. Begreppet ”barnets bästa” är konventionens grundpelare och har analyserats mer än något annat begrepp i barnkonventionen.

Dessa ska vara ledande för hur konventionens övriga artiklar bör tolkas. De fyra grundläggande principerna är: Förbud mot diskriminering (artikel 2) Alla barn har 

Artikel 1 Ett barn – det är varje människa under 18 år. Artikel 2 Alla barn har samma rättigheter och lika värde.

Dessa fyra artiklar som bildar en grund och som vi alltid måste tänka på i sammanhang som rör barn. Artikel 6. Barnets rätt till liv, överlevnad och utveckling. Page 

Artikel 4 Se hela listan på raddabarnen.se Artiklar och grundprinciper Artikel 2 handlar om alla barns lika värde och rättigheter. Ingen får diskrimineras. Barnkonventionen gäller för alla Artikel 3 anger att det i alla åtgärder som rör barn i första hand ska beaktas vad som bedöms vara barnets bästa. Artikel 6 understryker varje barns Barnkonventionen Många av världens länder har tillsammans bestämt vilka rättigheter som ska gälla för alla barn. Rättigheterna beskrivs i 54 artiklar i barnkonventionen. Här har tidningen Förskolan valt ut några av de allra viktigaste.

Barnkonventionen artiklar

Fyra grundläggande och vägledande principer som alltid ska beaktas när det gäller frågor som rör barn: Artikel 2: Alla barn är  ska använda sina pengar. De andra artiklarna i konventionen om barnets rättigheter. Artikel 1 handlar om vem som är barn. Alla människor under 18 år är barn.
Hultsfred kommun självservice

Barnkonventionen artiklar

The United Nations Convention on the Rights of the Child  I Förenta nationernas konvention om barnets rättigheter, barnkonventionen, Fyra av barnkonventionens 54 artiklar kallas för grundprinciper och är  Nu sker också utredare som kartlägger av hur svensk lagstiftning och praxis överensstämmer med alla de 42 artiklar som ska inkorporeras. Page 3. Vem måste  De fyra grundläggande artiklarna, också kallade barnkonventionens fyra grundprinciper, är artikel 2, 3, 6 och 12. Dessa ska alltid beaktas när det  Att barnkonventionen blir svensk lag betyder att alla vuxna måste se till Barnkonventionen innehåller 54 artiklar om vilka rättigheter man har  Sedan den 1 januari 2020 är Barnkonventionen svensk lag.

Barnkonventionen innehåller 54 artiklar som beskriver vilka  I Sverige har den varit lag i drygt fyra månader, men ratificeringen gjordes 1990. Barnkonventionen innehåller 54 artiklar som alla är lika viktiga och utgör en  Från första januari i år är barnkonventionens första 42 artiklar, de så kallade rättighetsartiklarna, dessutom svensk lag. Helena Wigert tror att  Barnkonventionen syftar till att ge barn oavsett bakgrund rätt att behandlas med respekt och att få komma till tals.
Openshift do280 pdf
Barn har också rätt till utbildning, social trygghet, kultur och lek och fritid. Barnkonventionen består av 54 artiklar och tre tilläggsprotokoll som 

2. FN:s konvention om barnets rättigheter består av 54 artiklar.


Sjukresor södermanland

FN:s Barnkonvention består av 54 artiklar, där fyra är grundprinciper. Artikel 2: Alla barn har samma rättigheter och lika värde. Ingen får 

Artiklarna kommer att tolkas, diskuteras och  Barnkonventionen består av 54 artiklar som skyddar barns rättigheter och är beslutad av FN. Alla under 18 år räknas som barn. Eftersom  Barnkonventionen blir äntligen svensk lag. i sig inte innebära några nyheter, vi vet redan vad vi har att leva upp till, artiklarna är ju desamma. Barnkonventionen syftar till att ge barn oavsett bakgrund rätt att som ska vara styrande för tolkningen av konventionens övriga artiklar. Fyra artiklar sammanfattar och är som en ram för barnkonventionen, som alla andra artiklar ska tolkas utifrån.