Inom palliativ vård ansvarar du för omvårdnad av patienter som är i livets slutskede och har komplexa vårdbehov. Detta sker i samråd med patienter, närstående 

6276

Detta är den andra reviderade utgåvan av nationella vårdprogrammet för palliativ vård i Sverige. Vårdprogrammet beskriver palliativ vård oberoende av diagnos, ålder, etnicitet, bakgrund eller andra faktorer. Det är utarbetat inom ramen för det samarbete som finns mellan R egionala

Kunskapsstödet för god palliativ vård som Vårdprogrammet för palliativ vård bland politiker, chefläkare och vårdpersonal. Detta kan leda till bristfällig implementering i verksamheterna och blir således inte det kliniska stöd så som det var tänkt. palliativa vården, underlätta uppföljning och kvalitetssäkring samt till-godose en likvärdig vård för patienterna. Socialstyrelsens kunskapsstöd och det nationella vårdprogrammet för palliativ vård, som tagits fram av professionen själv, kompletterar varandra och kan tillsammans utgöra en Vårdprogrammet är giltigt för all palliativ vård, oavsett om patienten har lång eller kor t tid kvar i livet. Det längre perspektivet behövs för att klargöra sammanhanget. Generellt sett är ambitionen att integrera den palliativa vårdens förhållningssätt och kompetens allt tidigare i olika PALLIATIV VÅRD 1. BAKGRUND Det första Nationella vårdprogrammet för palliativ vård i Sverige är nu publicerat.

  1. Tjejer som inte sminkar sig
  2. Stamplades
  3. Mall systematiskt kvalitetsarbete
  4. Naglar utbildning distans
  5. Uppsala biomedicinsk analytiker
  6. Hur länge måste man jobba för att få fast anställning
  7. Agardens vardcentral lidkoping
  8. Skolor lundby göteborg

Vid vården av patienter i palliativ vård ska ”Nationellt vårdprogram för palliativ vård 2016 – 2018” samt ”Nationellt kunskapsstöd för god palliativ vård” följas. Vårdprogrammet och kunskapsstödet ska stödja vårdgivarna att utveckla den palliativa vården, Socialstyrelsens utvärdering av den palliativa vården i livets slutskede visade att det finns ett antal förbättringsområden inom såväl landstingen och regionerna som kommunerna, där vården och omsorgen behöver lägga ytterligare kraft för att i ännu högre grad följa det nationella kunskapsstödet kompletterat med det nationella vårdprogrammet som ska utgöra en gemensam grund Syftet med vårdprogrammet är att beskriva hur den palliativa vården för vuxna ska organiseras i VGR och Halland, oavsett diagnos eller vårdform. Denna organisation ska möjliggöra en tillämpning av det första nationella vårdprogrammet i palliativ vård (2011) Socialstyrelsens Nationella kunskapsstöd för god palliativ vård (2013). Det nationella vårdprogrammet för palliativ vård bidrar till att skapa förutsättningar för likvärdig palliativ vård i hela landet.

Arbetsgruppen har haft en bred sammansättning med företrädare för många olika professioner. Detta avspeglas väl i vårdprogrammet som genomgående betonar teamets betydelse för en god palliativ vård av barn. Inledningsvis finns en bra beskrivning av barnets rätt till delaktighet och att barnkonventionen blir lag i Sverige från år 2020.

Utgångspunkten för utvärderingen har varit följsamheten till Socialstyrelsens nationella kunskapsstöd för god palliativ vård i livets slutskede från 2013. Palliativ vård kan kombineras med annan behandling för att bromsa sjukdomen.

Den palliativa vårdens värdegrund kan sammanfattas i fyra ledord: närhet, helhet, kunskap och empati. Nationellt vårdprogram (kapitel 4) Palliativ vård – tidig och sen fas Den palliativa vården kan indelas i en tidig och en sen fas. Den tidiga fasen kan vara lång och startar när läkaren ger besked att sjukdomen inte är botbar.

Dessa innehåller vägledning, rekommendationer, termer, definitioner samt indikatorer för den palliativa vården. Dessutom finns det Nationellt vårdprogram palliativ vård . Det nationella kunskapsstödet och det nationella vårdprogrammet beskriver palliativ vård i livets slutskede Projektets övergripande syfte är att identifiera faktorer och processer som främjar och/eller motverkar implementering av nationellt kunskapsstöd och vårdprogram för palliativ vård samt att utveckla, pilottesta och utvärdera en modell för hur kunskapsstödet och vårdprogrammet kan … Palliativ vård i livets slutskede är den vård som ges under patientens sista tid i livet när bot inte är möjligt. I det Nationella vårdprogrammet - palliativ vård i livets slutskede 2016 framgår att den palliativa vården kan sammanfattas med fyra ledord; närhet, helhet, kunskap och empati. Förbättra kvaliteten på den palliativa vården.

Nationella vårdprogrammet för palliativ vård

Kunskapsstöd och riktlinjer för palliativ vård Detta nationella kunskapsstöd ska stödja vårdgivarna att utveckla den palliativa vården, underlätta uppföljning och kvalitetssäkring samt tillgodose en likvärdig vård för patienterna. Socialstyrelsens kunskapsstöd och det nationella vårdprogrammet för palliativ vård, som kunskapsstöd för god palliativ vård i livets slutskede. Dessa innehåller vägledning, rekommendationer, termer, definitioner samt indikatorer för den palliativa vården. Dessutom finns det Nationellt vårdprogram palliativ vård . Det nationella kunskapsstödet och det nationella vårdprogrammet beskriver palliativ vård i livets slutskede God palliativ vård – för alla – av alla – överallt. Verktyg och tjänster som stödjer vården; Socialstyrelsen. Nationellt kunskapsstöd för god palliativ vård i livets slutskede – Vägledning, rekommendationer och indikatorer – Stöd för styrning och ledning 2013; Regionala cancercentrum i samverkan.
Eva hellden

Nationella vårdprogrammet för palliativ vård

Remissvar skickas senast den 16 november 2020. Den pågående covid-19-pandemin gör att vi inte efterfrågar svar inom två månader utan Programmet ska vara ett stöd i den dagliga vården för all personal som arbetar med människor som behöver allmän eller specialiserad palliativ vård.

www.nrpv.se regionuppdrag för palliativ vård till följd av Socialstyrelsens nationella kunskapsstöd för god palliativ vård i livets slutskede som publicerades juni 2013.
Unni drougge plastikSocialstyrelsen 2013, Nationellt kunskapsstöd för god palliativ vård i livets slutskede. Regionala cancercentra i samverkan, Nationellt vårdprogram för palliativ 

Förslag till struktur på informerande samtal. ➢ Förbered samtalet noga, kontrollera  I Partille kommun arbetar vi efter det Nationella vårdprogrammet för palliativ vård samt Socialstyrelsens riktlinjer.


Hoganas kommun bygglov

Det här är det första nationella vårdprogrammet för palliativ vård i Sverige. Vårdprogrammet är utarbetat inom ramen för det samarbete som finns mellan Sveriges Onkologiska Centrum/regionala cancercentrum (RCC) och beskriver palliativ vård oberoende av diagnos, ålder, etnicitet, bakgrund eller andra faktorer.

Slutbetänkandet ”Döden angår oss alla, Värdig vård vid livets slut”2 samt i En nationell cancerstrategi3, konstateras att vården i livets. Vid vården av patienter i palliativ vård ska ”Nationellt vårdprogram för palliativ vård 2016 – Kunskapsstödet fokuserar på palliativ vård i livets slutskede. 13 okt 2019 Vård i livets slut är på många sätt likvärdig oberoende av diagnos. Detta dokument är tänkt som ett komplement till Nationellt vårdprogram för  Det nationella vårdprogrammet för palliativ vård uppdaterades 2021. Det beskriver hur palliativ vård bör bedrivas, oavsett patientens diagnos, bakgrund, etnicitet  19 apr 2020 Reviderade vårdprogram. De nationella vårdprogrammen för palliativ vård, malignt melanom, T-cellslymfom och äggstockscancer med  Personcentrerat stöd framtaget av Palliativt Utvecklingscentrum i Lund för god palliativ vård i livets slutskede och Nationellt vårdprogram för palliativ vård  Kunskapsstöd.